2011-12-24

Channeling Hermes 24-12-2011


Lieve zielen hier op aarde,

Wij houden ontzettend veel van jullie en hebben jullie in liefde omarmt in onze harten. Weet dat wij één zijn met de bron van het al, en dat wij jullie altijd zullen helpen bij het intensiveren van jullie eigen contact met de bron van al wat is.

Aan deze vooravond van Kerst zijn velen van jullie druk met het voorbereiden van de feestelijkheden. Jullie zien er naar uit om jullie tijd te delen met familie of vrienden. Dierbaren waarmee jullie deze tijd door brengen zijn daar vanuit liefde. Geef hen jullie volle aandacht, je liefde en je vreugde, zodat ook zij zich vrij zullen voelen om dit met jullie te delen.

Deze dagen die jullie zo vol vreugde tegemoet zien, mogen ook dagen van vergeving zijn, het uit de weg ruimen van misverstanden en het oplossen van ruzies. Laat je liefde schijnen op de gebeurtenissen van het verleden, vergeef jezelf en vergeef de anderen, opdat het losgelaten kan worden en een nieuwe en schone bladzijde in jullie boek kan worden opengeslagen, zodat er met schone en zuivere gedachten en gevoelens een nieuw pad gevolgd kan worden.

De Zonnewende ligt alweer enkele dagen achter jullie. Voor hen die bij dit feest stilstonden heeft het nieuwe jaar reeds zijn aanvang genomen. Een nieuw jaar waarvan de verwachtingen bij sommigen zeer hoog gespannen zijn, en dat door anderen met angst tegemoet wordt gezien. Weet dat de gebeurtenissen die het jaar zullen volbrengen reeds lange tijd gepland stonden en dat jullie zielen bewust hebben ingestemd met het op aarde beleven van deze gebeurtenissen. Blijf geloven in de liefde, de kracht en de goddelijke onsterfelijkheid van de ziel. Alles wat er zal gebeuren, goed of slecht, fijn of naar, het is precies datgene waar jullie op  rekenden en wat op jullie pad ligt. Het zal voor velen een intensief, inspirerend en verheffend jaar worden, waarin de dromen van jullie ziel en de weg die jullie tot dan toe hebben gevolgd duidelijk zullen worden. Heb respect voor ieders weg, want ieder volgt zijn eigen pad, er is geen ziel die het verkeerde pad volgt.

Wij houden veel van jullie en willen jullie een hart onder de riem steken met onze liefde. Wij zijn altijd bij jullie en deel van jullie leven. Leef in de volle glorie van het licht en verhef je ziel met liefde. Wees respectvol naar de ander en speel het spel met overgave en liefde.

Ik ben Hermes. Tekening van Emmy van Ruijven


Dear souls here on earth,

We love you very much and in love we embrace you in our hearts. Know that we are one with the source of all, and that we will always help you to intensify your own contact with the source of all that is.

On this eve of Christmas, many of you are busy preparing for the festivities. You look forward to sharing your time with family or friends. Dear Ones that you spend this time are there out of love. Give them your full attention, your love and joy, so that they will feel free to share theirs with you.

These days you so joyfully look forward to, may also be days of forgiveness, to eliminate misunderstandings and resolve disagreements. Let your love shine on the events of the past, forgive yourself and forgive others, so you can let go and open a new clean page in your book and clean and pure thoughts and feelings can lead you to a new enlightened path.

The Winter Solstice is already several days behind you. For those who have given attention to this day the new year has already begun. A new year with the expectations of some very high, and by others is regarded with fear. Know that the events that will complete the year long before have been planned and that your souls were aware of and have agreed to experience these events on earth. Continue to believe in the love, the divine power and immortality of the soul. All that will happen, good or bad, nice or nasty, it's exactly what you counted on and what is on your path. It will be for many an intense, inspiring and uplifting year in which the dreams of your soul and the path you have followed so far will be obvious. Have respect for everyone's way, because each follows his own path, there is no soul who follows the wrong path.

We love you and wish you to support you with the thought of being loved. We are always with you and part of your lives. Live in the full glory of the light and lift your soul with love. Be respectful to others and play the game with devotion and love.

I am Hermes.

2011-12-23


come to your center
be the one you are
open your portal of love
and start to share

ascention is ahead of us
the signs are coming through
believe it or not
it is always true

every soul on this planet
will finaly open that gate
will see the truth of this life
and will no longer hesitate

2011-12-17

De kern van wijsheid The pearl of wisdom

Ik ga op reis met mijn vriendin Emmy, we worden geleid door onze gidsen Cialaar en Undrill. In een kring gaan we omhoog, heel hoog. Daar aangekomen lopen we over een prachtige zonnige grote vlakte, een blauwe vlinder volgend. Het is een prachtige vlinder en hij fladdert vrolijk voor ons uit. Als we bij een hoge rotswand komen keert de vlinder naar de wand toe, we moeten hier omhoog.

We volgen de vlinder naar boven en komen bij een complex van kleine gebouwen, een soort van klooster of tempelcompled. Het lijkt er verlaten, want we voelen en zien geen andere zielen.

Er is een bron met water en we besluiten een slokje te drinken daar. Het water maakt ons lichter, alsof we meer gaan stralen en witter worden. Dan zien we ook de zielen verschijnen die hier leven. Ze zijn er maar ze lijken ons niet te zien, ze lopen langs ons zonder aandacht aan ons te besteden. Eén van hen ziet ons wel, hij, een monnik, staat op een trap, een stukje bij ons vandaan. Hij wenkt ons en wij lopen naar hem toe. Dan keert hij zich om en lijkt ons te vragen om hem te volgen. Een kleine gebouwtje wordt geopend en we gaan met zijn drieën naar binnen. Het lijkt een beetje donker, maar binnen is een lichtbundel die op de grond van de kamer schijnt, daar is een soort van lage tafel, met een theeservies erop.

We gaan rond de theetafel zitten en de monnik begint een ritueel. Voorzichtig schenkt hij de thee in de kopjes en geeft ons allebei een kopje met een gebaar dat we dat op moeten drinken. Ik kijk in mijn kopje en tot mijn verbazing zie ik dat op de bodem ervan een glimmende oranje gouden knikker ligt. Ik vraag wat dit voor iets is, voordat ik het op drink. Emmy hoort de monnik zeggen: de kern. Ik vraag verder, de kern waarvan? Dan hoor ik: De kern van wijsheid.

Ik moet de kern van wijsheid op drinken. Ik neem hem eerst in mijn vingers en bekijk het eens goed, het is een heldere doorzichtige knikker, met gouden en oranje stipjes en gloed. Ik stop het in mijn mond en het smaakt naar een zoet zuurtje, een soort van snoepje. Maar als ik het doorslik brand het wel een beetje, alsof je een strepsil neemt.

Ook Emmy vindt iets in haar kopje. Het is een blaadje van de Gojiboom wordt gezegd. Er komt een leuke tekst ook bij. "Het kruid van de liefde, verenigd in het koninkrijk der dalen en bergen, waar sneeuw en zon elkaar verlangen en de winden elkaar kruisen."

Dan is de reis voorbij en nemen we afscheid van de monnik.I'm soultraveling with my girlfriend Emmy and we are led by our guides and Cialaar Undrill. In a circle we go up, very high. Once there, we walk on a beautiful sunny high plateau, a blue butterfly in front of us. It's a beautiful butterfly fluttering happily for us. When we arrive at a cliff wall, the butterfly goes up and we follow.
We follow the butterfly and arrive in some sort of complex with small buildings, it looks like a monastery or tempelcomplex. It seems abandoned, we feel and see no other souls.
There is a source of water and we decide to drink a sip there. The water makes us lighter, more like we are going to shine and are looking whiter. Then we see the souls appear that live here. They are there but they don't seem to see us, they walk past us without paying attention to us. One of them does see us though, he, a monk, is standing on a staircase, a bit away from us. He beckons us, and we walk towards him. He turns around and seems to ask us to follow him. A small building is opened and the three of us go inside. It seems a little dark, but inside is a beam of light shining onto the floor of the room, there we see a kind of low table with a tea set on it.
We sit down around the tea table and the monk begins a ritual. He carefully pours the tea into the cups and gives us both a cup with a gesture that we need to drink. I look into my teacup and to my surprise I see a shiny gold and orange ball on the bottom of it . I ask what this thing is before I drink it. Emmy hears the monk say it is the core. I ask further, the core of what? Then I hear: The essence of wisdom.
I have to drink this pearl of  wisdom. I first take it in my fingers and look at it properly, it is a clear translucent marble, with gold and orange dots and glow. I put it in my mouth and it tastes like a sweet candy. But if I swallow the it, it is somehow burning a bit within.

Emmy is also finds something in her cup of tea. It is said it is one of the leafs of a Goji tree. There is also a nice text. "The herb of love, united in the kingdom of valleys and mountains, where snow desires the sun and the crossing winds meet."
Then the trip is over and we say goodbye to the monk.


2011-12-16

Channeling Hermes 2011-12-15

From the roads on the land and waters flowing together to the sea you all experienced an increase in service to the Al. The Source of your existence lies not in economics or in the matter, nor in religion or politics. The Source of your existence is in love, the creation, in truth. Strive not to gather more material, because it only creates a sense of deficiency. Seek not after the latest beauty, because it does not love you. Strive after, the inner love and love for all, because therein lies the source of joy, of acceptance and surrender, a fruitful life will be yours when you live from the infinite source of your inner love.

Steer your own life from this enriching energy and experience the joy of life.

On days like this, the dark days before Christmas, you call them, many think about your lost loves and the dear ones who crossed over. A sense of loss is present in many. The dark time is for you to remind that there is also a time of light and warmth. As the cycles of the earth, so does man have his own cycle. Sticking to feelings of loss is not recommended because it only brings sorrow. Know that no one is ever lost, and that eternal life consists in equality and love on our side of being.

Some of you have accepted this as pure knowledge coming from within, guided by the experiences they have had in this life. Many of you will also expect to experience this in the coming year. An experience that will undoubtedly enrich your lives and love will bloom. Trust that this experience is part of your soulpath and chosen by yourself. The moment of this wonderful experience is more or less fixed, but time is flexible and in your eyes sometimes too fast or too slow. Do not wait for the experience, but live fully in faith that what is on your path, at the right time will come to you. It will be a great and uplifting experience in the contact between the beloved souls on earth and their accompanying loving souls on our side of the veil. We know some of you have the greatest difficulty with their patience, but we ask you to trust us.

After the holiday season of Christmas, you will enter the new year. You already feel the changing energies and increased vibration in your body. It gives much power to the intense light integrated into everyday life, so it is wise to handle a healthy lifestyle. Sufficient real fresh food and lots of fresh air will help you to give these energies a place and support your transformation.


Much will happen next year and we already see with love and joy to this beautiful events that you call the future.


I am Hermes.

2011-12-09

Channeling Hermes 2011-12-08


Today I'd like to point out to you the love of light that is always near. This love is unconditional and is available to every being on earth, it knows is no difference. It gives fully and without hesitation, to anyone who wishes and wants to experience. From this love we, our souls, your guides are always near. Do not hesitate to ask for our love and guidance on your path. But know that this love is within you and that you carry that with you. And as your bond with the Source of All becomes stronger it is your light of love, your soulcore is growing. Many have already experienced this. By a feeling of letting go faster and be able to forgive sooner.

From the high universe so much light and love-energy is coming to you, straight from the source. This energy causes many of you to have more and more dreams. If you try to remember these dreams by writing them down you will find that there is an ever ongoing linkage with your daily life and that more and brighter dreams will come.

In your dreams there is a lot of processing of the daily events, but we also send you messages through these symbolic dreams. It is therefore important to try to understand the symbolism. You do not find the symbolic meanings in books, but by your own interpretations and to listen to your feelings. This way you strengthen your contact with yourself, your soul, and with the source of the all.

If you yourself cannot solve the symbolism, discuss your dream with others. Teach your children to also analyse their dreams by discussing them with each other. So they remain closely connected to their own souls.

Children are very pure and always themselves. We can always reach them, just by being authentik ourselves and show our true self. They are the ones who have great memories of home. The children of today are also more sensitive and have a clearer picture of the truth. Imagination leads them away from your sometimes harsh realism and makes their life happy and pleasant. In this period of festivities around the end of the year, they celebrate with exuberance. See them enjoy being with others. Give them the feeling of belonging and you will be rewarded by their spontaneous and carefree love. Their love is like they still remember from our regions; free, open and pure. Be aware of their strength and wisdom. These kids today, they are not just a part of your lives, they have deliberately asked you to be a part of it. You, their parents, were deliberately chosen by them. From love, they come to you. In order to illuminate your path, to bring you wisdom and to teach you what unconditional love is.

Treat them with love and respect, so that they in turn can pass these values.

Enjoy these beautiful warm times of fellowship and joy.

I am Hermes.


Channeled through Jorine Taal, 08/12/2011

                                                                  

2011-12-04

The way to happiness

De grootste stap op weg naar geluk is stoppen met piekeren

Mooie spreuk wel deze week. Om geluk te bereiken hoef je alleen maar te stoppen met piekeren. Nadenken en alles uitpluizen wat er mis is, helpt je vaak niet verder in het vinden van geluk, sterker nog, het brengt je er verder vandaan. Als we alles bij elkaar optellen, alle ins en outs afwegen, gaan tellen, strepen, afvinken, lijstjes maken en weer afstrepen, piekeren of we dingen wel goed doen, of we niet beter dit of dat hadden kunnen doen.... het helpt ons niet om verder te gaan. Echt niet. Laten we los wat er gebeurde, laten we los wat een ander kan of zal denken, laten we los hoeveel of hoe weinig.... dan komen we in de stroom van liefde, acceptatie en vergeving. En dan, ja dan kunnen we gelukkig zijn. Zorgeloos en kinderlijk, misschien zelfs naief, levend vanuit het hart.The biggest step towards happiness is to stop worrying

Nice spell it is this week. To achieve happiness you just have to stop worrying. Thinking and sifting through everything that's wrong, often doesn't help in finding happiness, in fact, it puts you farther away. If we add everything together, weigh ins and outs, count, stripe, check off, make lists, worrying if we do things right, or could we not better do this or that .... it does not help us to continue. Not really. Let go of what happened, let go of what another can or will think, let loose how much or how little .... will bring us to the power of love, acceptance and forgiveness. And, yes we than can be happy. Carefree and childlike, perhaps naively, living from the heart.

2011-12-03


High Priestess
Butterfly winged
Take off the mask
And show yourself

You are divine female
You are powerfull
You are an inspiration
You have so much to give

High Priestess
Take off your mask

Show your true self
Your healing powers
Your pearl of wisdom
Your unconditional love

High Priestess
Take off your mask
Show your true love
Show your real self